ANBI - INFORMATIE

Stichting Huis van Marabout - Gambia

Informatie ANBI cnf. richtlijn 1 januari 2014

Stichting Huis van Marabout - Gambia

Opgericht dd. 16 april 2009 bij notariële akte

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 09196368 (inschrijving KVK)

Aangemeld bij de Belastingdienst al tot Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) sinds 16 april 2009, fiscaal nummer: 8206-76-962 (beschikking Belastingdienst)

Contactadres:

Oosseldstraat 8

7004 DM Doetinchem

tel.: 0031-6-27473325

email: huisvanmarabout@gmail.com

Doelstelling:

Goede medische zorg voor de allerarmsten. Bevordering van het welzijn van sociaal zwakkeren en kansarmen in Gambia - West Afrika. 

Beleidsplan:

De Stichting richt zich op de ondersteuning van de allerarmsten in de Gambiaanse samenleving. De Stichting stelt in haar ondersteuning geen grenzen aan de hulpverlening qua problematiek. Hoofdzakelijk is de ondersteuning gericht op opvang van psychiatrische patiënten, onvrijwillig in verwachting geraakte vrouwen en meisjes en verslaafden. Dit sluit andere problematiek niet uit. De enige limiet is de capaciteit, dat wil zeggen de opvangmogelijkheden in de compound.

De hulpverlening is gericht op een gefaseerde opbouw van faciliteiten en ondersteuning. De fasering is gebaseerd op twee grondslagen:

Prioriteit van de hulp (de meest elementaire hulp eerst)

Financiële middelen (beschikbare gelden structureel/incidenteel)

Bij elke vorm van ondersteuning of ontwikkeling is continuïteit de leidraad. Dit wil zeggen dat een nieuwe ontwikkeling binnen het project niet ten koste mag gaan van een reeds opgestarte ondersteuning of ontwikkeling. De beschikbare middelen worden daarom als volgt ingezet:

Structurele middelen zoals vaste donaties en giften worden ingezet voor het financieren van vaste, regelmatig terugkerende ondersteuning (bijv. voeding, medicijnen, medische hulp). De structurele hulpverlening is afgestemd op de beschikbare vaste inkomsten. Daarnaast wordt er vanuit de incidentele middelen een buffer gevormd ten hoogte van ongeveer een jaarbudget. Mochten er vaste inkomsten wegvallen dan heeft de Stichting nog een jaar om nieuwe donateurs te werven. De Stichting richt zich op humanitaire hulp dus het is onmenselijk om bij teruglopende inkomsten deze hulp terug te draaien. In het kader van de continuïteit van de elementaire hulpverlening is een buffervorming uiterst noodzakelijk.

Incidentele middelen worden gekoppeld aan ontwikkelingen die een zgn. 'kop en een staart' hebben. Deze projecten hebben een duidelijk begin en worden binnen een redelijke termijn afgerond. Ze hebben een éénmalig karakter dus na afronding volgen er geen kosten meer. Deze projecten worden niet eerder opgestart voordat de middelen aanwezig zijn. Dit om te voorkomen dat de structurele activiteiten in gevaar komen. Van de andere kant is er ook transparantie voor de sponsoren over wat er met hun bijdrage gaat gebeuren. De besteding van deze gelden wordt bij ontvangst 'geoormerkt' zodat de gever weet wat er met het geld gaat gebeuren. Na afronding vindt er een terugkoppeling plaats via de website en/of nieuwsbrieven.

Het project wordt een aantal keren per jaar bezocht door één van de bestuursleden. Dit bezoek heeft meerdere redenen:

- Overleg met de Marabout over de gang van zaken binnen het project. Afstemming van wensen en behoeften binnen het project.

- Onderhouden van contacten in Gambia, binnen en buiten het project

- Controle op de voortgang van ontwikkelingen in het project. Verslaglegging van afgeronde projecten

De bezoeken aan ons projecten worden niet betaald door de Stichting. De Stichting vergoedt slechts de kosten die direct gerelateerd zijn aan het bezoek van het project (bijvoorbeeld taxikosten van en naar het project, extra voeding voor de compound, overige aanschaffingen t.b.v. het project) De hulpverlening is gericht op het bevorderen zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid binnen de compound. Tijdens de bezoeken aan het project wordt hier regelmatig over gesproken. De bereidheid van de bewoners is erg groot, dit uit zich o.a. in het onderhoud aan de zonnepanelen en de manier waarop wordt omgegaan met middelen zoals de verstrekte matrassen. De ontwikkeling van de groentetuin was een belangrijke stap. Wanneer de groentetuin volledig operationeel is dan is de compound in staat om zelf een belangrijke bijdrage te leveren aan hun eigen voedselvoorziening. Daarnaast voorziet de groentetuin in een zinvolle dagbesteding voor de bewoners die er al aan toe zijn zonder dat zij de veilige omgeving van de compound hoeven te verlaten.


Zoals al eerder vermeld heeft de Stichting een bepaalde fasering aangebracht in haar hulpverlening:

- Voorzien in voldoende voeding

- Garant staan voor een hygiënische (drink)watervoorziening

- Verstrekken van medicijnen voor de fysieke medische verzorging

- Medicijnen tegen malaria

- Medicijnen tegen diarree

- Antibiotica

- Verpleegkundige hulp m.b.t. fysieke medische ondersteuning

- Verloskundige hulp

- Verpleegkundige hulp m.b.t. psychische klachten

- Aanbieden/ontwikkelen van en zinvolle dagbesteding

- Zorgdragen voor menswaardige leefomstandigheden

- Degelijke huisvesting

- Sanitaire voorzieningen

- Behandeling gericht op terugkeer in de maatschappij

- Dagritme/dagbesteding

- Opleiding/training

- Zelfredzaamheid bij terugkeer

- Nabehandeling


Door fasering probeert de Stichting haar ondersteuning enige structuur te geven, gericht op continuïteit. Het geeft de kaders aan voor het werk van de Stichting. De Stichting betracht wel enige flexibiliteit met het toepassen van de fasering. Soms lopen fases naast elkaar of is het toch efficiënter om te schuiven in de fasering. E.e.a. gebeurt in nauw overleg met de Marabout en zijn medewerkers.


Bestuur:

Voorzitter: Wilfried Holtus

Coördinatie Gambia Yusupha Jatta

Adviseur medische zaken: Lida van der Maat

Adviseur technische zaken: René van de Graaf


Beloningsbeleid:

De werkzaamheden binnen de Stichting zijn onbezoldigd. Werkbezoeken aan ons project in Busura - Gambia geschieden op eigen kosten d.w.z. de bestuursleden betalen hun eigen reis- en verblijfskosten. Alleen direct aan het project gerelateerde kosten die gemaakt worden door één van de bestuursleden in Gambia, worden vergoed (bijv. taxikosten van en naar het project, benodigdheden voor het project, extra voeding voor het project). Alle overige onkosten zijn voor eigen rekening. Onkostenvergoeding in Nederland is ook op basis van direct aan het project gerelateerde kosten (bijv. portokosten t.b.v. nieuwsbrieven, géén reiskosten)


Activiteitenverslag:

- Voedselvoorziening (maandelijks)

- Medicijnen (maandelijks)

- Verpleegkundige hulp (dagelijks)

- Verstrekking kleding volwassenen (regelmatig)

- Verstrekken babykleding (regelmatig)

- Aanleg waterleiding (2010)

- Afwasbare matrassen (2010)

- Fiets voor de Marabout (2010)

- Mobiele telefoon voor de Marabout (2010)

- Apparatuur verpleegkundige (2011)

- Aanleg zonnepanelen (2011)

- Opleiding vroedvrouw (2012)

- Ontginning groentetuin (2012)

- Omheining groentetuin (2013)

- Graven/opbouw waterput (2013)

- Aanschaf tuingereedschap (2013)

- Plaatsen waterpomp (2013)

- Start inrichting naai-atelier (2014)

- Aanschaf naaimachines (2015)

- Start project Utrecht - behandeling psychische klachten (2016)

- Aanschaf kasten, tafels en stoelen voor naaiatelier (2016)

- Nieuw meubilair medische post (2020)

- Aanleg waterleiding (2021)

- Bouw toiletten (2021)

- Aanleg elektra (2022)

- Bouw kraamkamers (2023/2024) 

- Bouw mental home Gunjur (2022/2024)

- Renovatie dak/plafonds Health Post Seyoni (2024)

- Vorming lokaal bestuur (2024 e.v.)

- Realisatie lokale tuin (2024 e.v.)

- Verlening/vernieuwing MOU Health Post (2024)

JAARVERSLAG 2023

Vermogen per 31-12-2016: €    262

Vermogen per 31-12-2017: €        3

Vermogen per 31-12-2018: € 2.193

Vermogen per 31-12-2019: € 1.319

Vermogen per 31-12-2020: €  819 (normale spaarrekening)

Vermogen per 31-12-2020: €  505 (bouwspaarrekening t.b.v. renovatie medische post)

Vermogen per 31-12-2021: €   344 (normale spaarrekening)

Vermogen per 31-12-2021: € 2.507 (bouwspaarrekening t.b.v. renovatie medische post)

Vermogen per 31-12-2022: € 1.334 (normale spaarrekening)

Vermogen per 31-12-2022: € 2.978 (bouwspaarrekening t.b.v. renovatie medische post)

Vermogen per 31-12-2023: € 2.600 (normale spaarrekening)

Vermogen per 31-12-2023: € 8.344 (bouwspaarrekening t.b.v. renovatie medische post)